زیاد طول کشیده است؟ صفحه بارگذاری را ببندید.

برند سازی

تبلیغات پراکنده ، بدون برنامه و چشم اندازهای استراتژیک به نتیجه مطلوب نمی رسد . در این واحد با

در نظرگرفتن اهداف بلندمدت و کوتاه مدت مشتری و بررسی پـیام های تجاری و استخراج ایــده اصلی

تبلیغاتی ، کمپین یـکپارچه ارائـه مـی شود و نیز بـا بررسی قابلیت های رســانه های مختلف بـر حسب

نیاز مشتری ، برنامه ای تبلیغاتی مدون می شود .

خدمات این واحد

  • انجام تحقیقات بازار و بازاریابی در راستای اهداف مشتری
  • تدوین اسناد استراتژی برند ، برنامه بازاریابی ، استراتژی ارتباطی
  • تهیه بیریف اتاق فکر، واحد گرافیک و دیگر واحدهای کانون
  • تدوین کمپین‏ های تبلیغاتی
  • تدوین برنامه رسانه‏ای
  • کنترل تخصیص بودجه در برنامه رسانه‏ ای